ارسال مقالات تا تاریخ
21 دی 1396
واریز هزینه تا تاریخ
6 بهمن 1396

برگزاری همایش
18 بهمن 1396

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:
دکتر علی موری
دبیر علمی:
آقای علی دشتی شفیعی