این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارسال مقالات تا تاریخ 14 اردیبهشت 1396

واریز هزینه تا تاریخ
16 اردیبهشت 1396

برگزاری همایش 20
اردیبهشت 1396
 
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

5

جناب آقای دکتر علی موری

رئیس انجمن افق نوین علم و فناوری

6

جناب آقای پروفسور علی دشتی

استاد دانشگاه ونیز ایتالیا

7

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

8

جناب آقای دکتر مهر انگیز سلیمانی

دانشگاه پیام نور

9

جناب آقای دکتر ناصر مولایی

دانشگاه علمی کاربردی

10

جناب آقای دکتر عبدالحسین مرادی

سرپرست پایگاه مرکزی تولید علم و فرهنگ