ارسال مقالات تا تاریخ
6 بهمن 1396
واریز هزینه تا تاریخ
10 بهمن 1396

برگزاری همایش
  8 اسفند 1396

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

اعضای کمیته علمی

 

جناب آقای دکتر علی موری
رئیس انجمن افق نوین علم و فناوری

 

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی
رئیس
موسسه آموزش عالی مهر اروند

 

جناب آقای دکتر علی دشتی شفیعی

 

سرکار خانم دکتر الهام پورمهابادیان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

سرکار خانم دکتر رقیه فتحیاعضای کمیته داوران

 

جناب آقای دکتر نوید پاک نژاد
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

جناب آقای دکتر پویا سامانی
محقق فوق دکترای دانشگاه پورتو کشور پرتقال

 

جناب آقای دکتر علی صادقی حبیب آباد
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

   

جناب آقای دکتر یوسف گودرزی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 

جناب آقای دکتر شعیب کاسه گرمحمدی
 مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

                                            
                                                   جناب آقای دکتر رضا فرخ زاد
                                              عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین

                                              
                                            جناب آقای دکتر امین ابراهیمی دهکردی
                                                
عضوهیئت علمی دانشگاه مازیار